دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدعلی   پوربخش

پست الکترونیکی : a.pourbakhsh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : میکروبیولوژی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه میکروبیولوژی دامپزشکی

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1386/06/18

سیدعلی پوربخش

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^